Hàm số y = sinx cosx là hàm chẵn hay lẻ?
Trong toán học, một hàm số được gọi là hàm số chẵn nếu nó thỏa mãn điều kiện f(x) = f(-x) đối với mọi x thuộc miền xác định. Ngược lại, một hàm số được gọi là hàm số lẻ nếu f(-x) = -f(x) đối với mọi x thuộc miền xác định. Trong trường hợp của hàm số y = sinx cosx, chúng ta sẽ xác định xem đó là một hàm số chẵn hay lẻ.
Để xác định tính chẵn hay lẻ của hàm số y = sinx cosx, ta sẽ kiểm tra điều kiện f(x) = f(-x) và f(x) = -f(x).
Đầu tiên, chúng ta sẽ tính f(x) = sinx cosx:
f(x) = sinx cosx
Tiếp theo, ta sẽ tính f(-x) = sin(-x) cos(-x):
f(-x) = sin(-x) cos(-x)
= -sinx cosx
So sánh f(x) và f(-x), ta thấy rằng f(x) ≠ f(-x), không thỏa mãn điều kiện của một hàm số chẵn.
Sau đó, ta sẽ kiểm tra tính lẻ của hàm số bằng cách tính f(x) = sinx cosx:
f(x) = sinx cosx
Tiếp theo, tính f(-x) = -sin(-x) cos(-x):
f(-x) = -sin(-x) cos(-x)
= sinx cosx
So sánh f(x) và -f(-x), ta thấy rằng f(x) = f(-x), thỏa mãn điều kiện của một hàm số lẻ.
Vậy nên, với hàm số y = sinx cosx, ta kết luận đây là một hàm số lẻ.
y sinx cosx là hàm số chẵn hay lẻ(Chơi xóc đĩa trực tuyến hoàn toàn miễn phí)
Trên đây là phân tích và suy luận về tính chẵn lẻ của hàm số y = sinx cosx. Đây là một ví dụ minh họa cụ thể về cách xác định tính chẵn lẻ của hàm số trong toán học.